dennys_pancakes_2
Milo enjoys a bit of pancake with his whipped cream.